Я - ГРАЖДАНИН БЕЛАРУСИ

Государственный флаг Республики Беларусь

Государственный флаг Республики Беларусь

Государственный флаг Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней – красного цвета шириной в 2/3 и нижней – зеленого цвета в 1/3 ширины флага. Около древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 длины флага. Отношение ширины флага к его длине – 1:2. Флаг крепится на древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет.

При церемониях и других торжественных мероприятиях Государственный флаг Республики Беларусь используется с наконечником ромбовидной формы с изображением пятиконечной звезды, аналогичной ее изображению на Государственном гербе Республики Беларусь. Наконечники изготавливаются из металла желтого цвета.

Государственный герб Республики Беларусь

Государственный герб Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь.

Государственный герб Республики Беларусь представляет собой размещенный в серебряном поле зеленый контур Государственной границы Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны золотом слова «Рэспубліка Беларусь» (Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 года  «О государственных символах Республики Беларусь»).

Дзяржаўны гiмн Рэспублiкi Беларусь

Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь была пастаўлена задача стварэння гiмна новай, незалежнай Беларусi. У якасцi Дзяржаўнага гiмна Рэспублiкi Беларусь Прэзiдэнт краiны зацвердзiў твор на музыку Н.Сакалоўскага i словы М.Клiмковiча, У.Карызны.У адпаведнасцi з артыкулам 19 Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь Дзяржаўны сцяг, Дзяржаўны герб i Дзяржаўны гiмн з’яўляюцца сiмваламi яе дзяржаўнага суверэнiтэту.

У новым Дзяржаўным гiмне Рэспублiкi Беларусь захавана музыка Н.Сакалоўскага, якая сiмвалiзуе пераемнасць гiстарычных традыцый беларускага народа, карыстаецца папулярнасцю i павагай у прадстаўнiкоў розных пакаленняў грамадзян краiны i па сваiх мастацкiх якасцях адпавядае ўсiм патрабаванням, прад’яўляемым да гiмнiчных твораў.

З прапанаваных варыянтаў тэкстаў гiмна на музыку Н.Сакалоўскага камiсiя i грамадскасць аддалi перавагу вершу М.Клiмковiча i У.Карызны. Захоўваючы адпаведнасць меладычным i рытмiчным асаблiвасцям музыкi Н.Сакалоўскага, гэты паэтычны твор у той жа час адлюстроўвае новыя палiтычныя, эканамiчныя i сацыяльныя ўмовы развiцця Рэспублiкi Беларусь як суверэннай, мiралюбiвай дзяржавы, падкрэслiвае патрыятызм i працавiтасць яе грамадзян, сяброўскiя адносiны памiж прадстаўнiкамi ўсiх нацыянальнасцей, якiя жывуць у нашай краiне.

Кiраўнiк дзяржавы зацвердзiў Палажэнне аб Дзяржаўным гiмне Рэспублiкi Беларусь, якое вызначае статус гiмна, умовы i правiлы яго выканання i выкарыстання.

Зацвярджэннем Дзяржаўнага гiмна завяршыўся працэс фармiравання дзяржаўнай сiмволiкi Рэспублiкi Беларусь.

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь(тэкст)

 

Словы М.Клімковіча, У.Карызны

Музыка Н.Сакалоўскага

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Герб Несвижа

Герб города Несвижа и Несвижского района имеет очертания «Барочного» щита, разделен по вертикали на две равные части. Левая половина желтого фона содержит изображение половины орла с повернутой в левую сто­рону головой. Правая половина разбита на десять равных, наклоненных под 45° полос трех цветов: голубой, красной и желтой.

Флаг Несвижа

Гимн Несвижа

словы У.Карызны
Музыка В.Шыкаўца

Нясвіж – родны дом наш, славуты і мілы,
Дзе памяць святою крынічкай звініць.
Тут нельга каханым не быць і шчаслівым,
Як нельга свой край дарагі не любіць.

Прыпеў:
Красуй жа, Нясвіж мой, у вёснах і зімах,
Рупліва працуй і прыгожа святкуй.
На радасць усёй нашай слаўнай Радзіме
Красуй, мой Нясвіж, мой любімы, красуй!

Тут справай і славай заўсёды дзівілі,
Не гаслі вясновыя зоры надзей.
На бітвы суровыя мужна хадзілі
За шчасце і волю, за светлы свой дзень.

Прыпеў.

Нясвіж, ты папраўдзе багаты сябрамі,
Пашану іх працай сваёй заслужыў,
Чароўнага замка святымі дарамі,
Сынамі – хто ярка Айчыне служыў.

Прыпеў.

15 марта, в нашей стране государственный праздник – День Конституции. По ныне действующему основному Закону наша страна живет уже девятнадцать лет. По историческим меркам – это совсем мало, но за это время многое изменилось в нашей жизни. Чего стоит хотя бы тот факт, что за границу мы выезжаем как граждане суверенного европейского государства. К тому же за эти годы у нас сформировались традиции проведения Дня Конституции, одна из которых - вручение паспортов юным гражданам по всей Беларуси, в том числе и у нас - в Снове. Согласитесь, получить свой главный гражданский документ в торжественной обстановке, из рук людей, пользующихся заслуженным авторитетом, – не только почетно, но еще и очень ответственно. Ответственно, потому что будущее нашего государства в руках молодых. И они в ответе за то, чтобы сохранить и приумножить достигнутые белорусским обществом результаты, надежным основанием для которых и является Основной Закон – Конституция Республики Беларусь. 

В связи с Днем Конституции нельзя не отметить тот факт, что суверенным путем Беларусь идет двадцать третий год. Вспомните, 27 июля 1990 года Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот важный для нашего государства документ стал первым официальным шагом к независимости Беларуси. 22 июня 1990 года белорусский Парламент принял решение о создании Конституционной комиссии. Четыре года шла кропотливая работа над текстом Основного Закона. Новая Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 года. Она стала пятой по счету в истории нашей страны.

- Жизнь доказала: Конституция страны - не просто декларация намерений, это реально действующий документ, устанавливающий не только права для граждан Беларуси, но и обязанности для государства и власти - делать все ради благополучия человека.

- В то же время каждый гражданин нашей страны должен осознавать собственную ответственность за стабильность и успешное развитие Беларуси, за соблюдение конституционных норм, за наше настоящее и будущее. Поэтому глубоко символично, что акция «Мы - граждане Беларуси» ежегодно проходит именно в День Конституции, ведь, получая паспорт, молодые люди наделяются особыми полномочиями, они несут ответственность за судьбу нашей синеокой Беларуси.

Ещё в этом разделе